Bảng Giá Khu Gia Tộc

Bảng Giá Khu Gia Tộc

 

BẢNG GIÁ HIỆU LỰC NĂM 2017

KHU MỚI: E3 & E6 (MỞ BÁN THÁNG 11/2016)

Khu 45m2: giá bán 310.800.000 đồng/lô

Khu 64m2: giá bán từ 345.600.000 đồng/lô - 414.400.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 72m2: giá bán từ 388.800.000 đồng/lô - 466.400.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 80m2: giá bán 518.400.000 đồng/lô

Khu 81m2: giá bán từ 431.600.000 đồng/lô - 547.200.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 96m2: giá bán từ 519.000.000 đồng/lô - 648.000.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 108m2: giá bán từ 583.200.000 đồng/lô - 729.600.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 126m2: giá bán 816.200.000 đồng/lô

Khu 135m2: giá bán 875.000.000 đồng/lô

Khu 153m2: giá bán 1.073.600.000 đồng/lô

Khu 162m2: giá bán 1.137.600.000 đồng/lô

Khu 204m2: giá bán 1.432.800.000 đồng/lô 

Khu 224m2: giá bán 1.573.000.000 đồng/lô

Khu 324m2: giá bán từ 2.102.400.000 đồng/lô - 2.275.200.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 360m2: giá bán 2.721.600.000 đồng/lô

KHU E4& E7 (MỞ BÁN THÁNG 4/2016)

Khu 64m2: giá bán từ 394.400.000 đồng/lô - 452.000.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 72m2: giá bán từ 439.200.000 đồng/lô - 455.200.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 73m2: giá bán 484.800.000 đồng/lô

Khu 80m2: giá bán 556.000.000 đồng/lô

Khu 81m2: giá bán từ 490.000.000 đồng/lô - 562.400.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 101m2: giá bán 671.000.000 đồng/lô 

Khu 108m2: giá bán 734.400.000 đồng/lô

Khu 112m2: giá bán 762.000.000 đồng/lô

Khu 126m2: giá bán 849.800.000 đồng/lô

Khu 131m2: giá bán 870.000.000 đồng/lô

Khu 144m2: giá bán từ 969.600.000 đồng/lô - 995.200.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 162m2: giá bán từ 1.012.800.000 đồng/lô

Khu 192m2: giá bán 1.344.600.000 đồng/lô

Khu 229m2: giá bán 1.438.000.000 đồng/lô

KHU E1& E8 (MỞ BÁN THÁNG 9/2015)

Khu 64m2: giá bán từ 332.000.000 đồng/lô - 428.800.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 72m2: giá bán 417.600.000 đồng/lô

Khu 81m2: giá bán từ 420.000.000 đồng/lô - 544.000.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 96m2: giá bán từ 555.600.000 đồng/lô - 615.600.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 108m2: giá bán 692.000.000 đồng/lô

Khu 112m2: giá bán 649.200.000 đồng/lô

Khu 144m2: giá bán từ 921.000.000 đồng/lô - 1.429.200.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 192m2: giá bán 1.905.600.000 đồng/lô

Khu 256m2: giá bán 2.540.800.000 đồng/lô

KHU K 

Khu 64m2: giá bán từ 320.000.000 đồng/lô - 512.000.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 81m2: giá bán từ 391.850.000 đồng/lô - 597.650.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 140m2 hoặc 144m2:

Giá bán từ 812.000.000 đồng/lô - 1.246.000.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 192m2: giá bán 1.632.000.000 đồng/lô

Khu 256 m2: giá bán từ 2.278.400.000 đồng/lô - 2.969.600.000 đồng/lô (tùy vị trí)

Khu 288m2: giá bán 2.361.600.000 đồng/lô

Khu 324m2: giá bán 2.656.800.000 đồng/lô

 
 
 
Giá bán: Vui lòng liên hệ
 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
028 35127898
Hỗ trợ 2
028 35127898